Felhasználói feltételek és adatvédelem

Felhasználói feltételek és adatvédelem

Ez a Felhasználói feltételek és adatvédelem (továbbiakban Szabályzat) a KölcsönzésBérés.hu . – Kölcsönzési Piactér, hun-id-1005296189(továbbiakban Társaság) által üzemeltetett www.kolcsonzesberles.hu internetes lapon (továbbiakban Weblapon) elérhető tartalmak és szolgáltatások (továbbiakban Szolgáltatás vagy Szolgáltatások) igénybevételének, felhasználásának és használatának feltételeit tartalmazza.

1. Általános rendelkezések

A Társaság hirdetési helyet biztosít Felhasználói részére kölcsönözhető termékeik és szolgáltatásaik hirdetésére, illetve a hirdetéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat nyújt a Weblapon. Jelen Szabályzat szempontjából felhasználó minden olyan személy, aki megtekinti a Weblapot, aki hirdetést helyez el, aki terméket vagy szolgáltatást kínál kölcsönzésre, vagy aki terméket vagy szolgáltatást kölcsönözne, azaz egy feladott hirdetésre jelentkezik (a továbbiakban: Felhasználó).

A Weblapon elérhető Szolgáltatásokat kizárólag cselekvőképes magánszemély és gazdálkodó szervezet Felhasználó veheti igénybe. A Szolgáltatás igénybevételével, így különösen, de nem kizárólagosan felhasználói fiók létrehozása esetén a regisztrációval, illetve a Szolgáltatás megrendelésével a Felhasználó elismeri, hogy teljes cselekvőképességgel és jogképességgel rendelkező természetes személy, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely képviseletére jogosult képviselője által jár el, valós és helyes adatok megadásával.
A Felhasználó a Weblap használatának megkezdésével, illetve felhasználói fiók létrehozása esetén, a regisztrációval, továbbá a Szolgáltatások megrendelése során tett kifejezett nyilatkozattal elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szabályzat rendelkezéseit, továbbá kötelezettséget vállal a Szabályzat betartására. A Weblapot minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.

A Felhasználó a Weblap használatának megkezdésével, illetve felhasználói fiók létrehozása esetén, a regisztrációval kifejezetten tudomásul veszi, hogy minden általa megadott bejegyzés és adat nyilvános, nyilvánossá válhat, vagy nyilvánossá tehető. A Társaság a Felhasználó által megadott személyes adatokat rögzíti és az Adatvédelmi szabályzatban meghatározott módon és célokra felhasználhatja.

A Szolgáltatások vonatkozásában a Felhasználó és a Társaság között online szerződés jön létre, amely nem minősül írásbeli szerződésnek. A szerződéskötés nyelve kizárólag a magyar. Az online szerződést a Társaság nem rögzíti, így az a szerződéskötést követően nem érhető el. Az online szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett hirdetési adatok és az igénybe vett Szolgáltatásokra vonatkozó adatok igazolják. A Felhasználó által a Weboldalra feltöltött tartalmat a Felhasználó köteles archiválni.

A Társaság bármikor jogosult a jelen Szabályzat módosítására. A Társaság bármikor jogosult arra, hogy egészben vagy részben egyoldalúan módosítsa a Szolgáltatások tartalmát és a Szolgáltatások igénybevételének feltételeit. A Társaság a módosításról a Weblap felhasználási feltételeket tartalmazó részén és az „Így működik” menüpontban tájékoztatja a Felhasználóit. A módosítás időpontját követően a Felhasználó bármely Szolgáltatás használatával, illetve megrendelésével egyben elfogadja a Szabályzat és a feltételek módosítását is.

2. A Szolgáltatás igénybevétele

A Weblapon bizonyos Szolgáltatások kizárólag felhasználói fiók létrehozásával, más Szolgáltatások felhasználói fiók létrehozása nélkül érhetőek el.

A Weblapon minden szolgáltatás ingyenes.

A Társaság és a Felhasználó közötti szerződés minden esetben a Felhasználó által tett igénybevételre vonatkozó nyilatkozat Társaság által történő – email – visszaigazolásával és annak elfogadásával jön létre.Ez a visszaigazoló email tartalmazza a jelszó aktiváló linket. A nyilatkozatok akkor tekinthetők megérkezettnek, amikor az a címzett számára hozzáférhetővé válik.

A Felhasználó a hirdetés feltöltésekor önálló felhasználói fiókot hoz létre, amelyet a Felhasználó által megadott felhasználói név és/vagy e-mail cím, mint egyedi azonosító azonosít. A felhasználói fiók a Felhasználó által meghatározott, a felhasználói fiókot azonosító e-mail/felhasználói név és jelszó megadásával érhető el

A regisztráció elektronikus úton történt megküldésével és annak Társaság által történő visszaigazolásával felek között a szerződés ráutaló magatartással jön létre. Amennyiben a Felhasználó fiókjában megadott adataiban változás történik, a Felhasználó e változásokat köteles személyes menüjében átvezetni, ennek elmaradásából eredő felelősség a Felhasználót terheli. A Felhasználó, a Társaság email címére ( info@kolcsonzesberles.hu ) benyújtott ilyen irányú kérésével bármikor törölheti fiókját. A regisztráció megszűnésével a regisztrációhoz köthető hirdetések a Weblapról eltávolításra kerülnek.
A regisztráció során a Társaság jogosult ellenőrizni a megadott email cím hitelességét és működését, a regisztráció hitelesítése érdekében. Az ellenőrzés a Társaság által a regisztráció során a Felhasználó részére küldött linkre történő kattintással valósul meg. Amennyiben az ellenőrzés sikertelen, a regisztrációs folyamat nem fejezhető be, a felhasználói fiók nem jön létre.

A Társaság jogosult a felhasználói fiókkal rendelkező Felhasználót a Weblap használatából kizárni és további értesítés nélkül törölni a Felhasználó fiókját, amennyiben kétséget kizáróan megállapítható, hogy a Felhasználó által megadott adatok nem valós elemeket is tartalmaznak. A Társaság felé ezért a Felhasználó semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles a Társaság kárát megtéríteni. A felhasználói fiók Társaság általi törlése esetén a fiókhoz tartozó hirdetések a Weblapról eltávolításra kerülnek.

A Felhasználó és a Társaság között határozott időre létrejött jogviszony legkésőbb a szerződés tárgya szerinti Szolgáltatásra megállapított határozott idő elteltével szűnik meg. A Felhasználó által feltöltött hirdetések a Felhasználó által bármikor törölhetők.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiókja törlése esetén a Társaság a Felhasználó hirdetéseit nem köteles tárolni, azokat a saját belátása szerint jogosult törölni. A Társaság minden tőle telhetőt elkövet a Weblap és a Szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem vállal kötelezettséget a Weboldal folyamatos működtetésére, a Szolgáltatás folyamatosságának biztosítására. A Társaság nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a Társaságtól független körülmények okoznak.

A Társaság nem vállal felelősséget a Weblapra feltöltött tartalmak, információk pontossága, megbízhatósága vonatkozásában, mivel a Weblap tartalma a Társaságtól függetlenül is módosul.
A Felhasználó által feltöltött minden tartalom felhasználói tartalomnak minősül , így ezen tartalmakért minden vonatkozásban kizárólag a Felhasználó felel, az ezzel összefüggésben keletkező minden igény, kár a Felhasználó kizárólagos és korlátlan felelősségi körébe tartozik

A Felhasználók korlátlan számú hirdetést tölthetnek fel és szerkeszthetnek díjtalanul a Társaság által a Weboldalon biztosított hirdetési helyeken a jelen Szabályzatban foglalt feltételekkel és kivételekkel, amelyhez a Társaság keresőrendszert üzemeltet.

A Felhasználók által feltöltött hirdetéseket a Társaság a feltöltéskor megadott város régió/megye és kategóriától eltérő rendező-elvek szerint is csoportosíthatja, illetve közzéteheti. A Weblapon biztosított hirdetési helyek igénybevétele csak regisztrációt követően és felhasználói fiók létrehozása esetén lehetséges. A regisztráció illetve a felhasználói fiók bármikor megszüntethető a Felhasználó által a Társaság e-mail címére ( info@kolcsonzesberles.hu) küldött ilyen irányú kérelemmel.
A Szabályzatnak megfelelő hirdetéseket a Társaság a lehető legrövidebb időn belül közzéteszi és minimum 91 nap időtartamra elérhetővé teszi a Weblapon. Az adott terminus korlátlan alkalommal díjmentesen megújítható.

A Felhasználó által a Weblapra feltöltött hirdetés a határozott időtartam elteltével, amennyiben a Felhasználó nem újítja meg azt, törlésre kerül.

A hirdetésekre való jelentkezés a Társaság által üzemeltetett alternatív üzenetküldő rendszeren keresztül is történhet, a hirdetésben szereplő telefonszámon történő kapcsolatfelvétel mellett, azzal a megkötéssel, hogy az így beérkezett üzenetek továbbítását a Társaság minden esetben megpróbálja, de nem garantálja. Az üzenetküldő rendszer használatának feltétele a Weblapon történő regisztráció és felhasználói fiók létrehozása, valamint a fentiek szerinti felhasználói regisztráció hitelesítése. Új üzenet érkezéséről, és az üzenet tartalmáról a Felhasználó ingyenesen e-mail értesítőt kap. Ez az üzenet a weboldalon keresztül nem érhető el. A Weblap üzenetküldő rendszerén keresztül folytatott kommunikációt a Társaság jogosult, de nem köteles rögzíteni és ellenőrizni annak érdekében, hogy az csak a feladott hirdetésekkel kapcsolatos kommunikációra terjedjen ki, továbbá hogy annak hangneme ne legyen sértő, bántó, uszító. Kommunikáció alatt érteni kell valamennyi tartalmat, amelyet a Felhasználók az üzenetküldő rendszerbe feltöltenek. A Társaság nem vállal felelősséget sem az üzenetküldő rendszer működéséért, sem a rendszerbe került tartalmak továbbításáért.

Amennyiben a Társaság észleli, hogy a Felhasználónak a Weblap üzenetküldő rendszerén folytatott kommunikációja nem felel meg a jelen Szabályzatnak, jogellenes, jó erkölcsbe ütközik, vagy a Társaság megítélése szerint az nem kizárólag a feladott hirdetésekkel kapcsolatos kommunikációra terjed ki, vagy annak hangneme sértő, bántó, illetve uszító, a Társaság jogosult a Felhasználó Weblaphoz való hozzáférését korlátozni, megszüntetni, illetve az ilyen tartalmú kommunikációt felfüggeszteni, annak a címzett részére történő kézbesítését meghiúsítani.

3. A hirdetésekre vonatkozó feltételek

Hirdetni kizárólag kölcsönözhető és bérelhető terméket vagy szolgáltatást lehet.

Hirdetést kizárólag reklám célokra nem lehet használni, konkrét termék vagy szolgáltatás felkínálása nélkül hirdetni tilos.
Reklámnak minősül és így tilos, egy adott hirdetés azonos paraméterekkel történő többszörös megjelenítése is.

A felkínált szolgáltatásnak meg kell felelnie a hatályos jogszabályoknak, a Társaság adott kategóriára vonatkozó előírásainak és a Szabályzat előírásainak. A Társaság indoklás nélkül korlátozhatja vagy megtilthatja egyes termékek és szolgáltatások hirdetését.

A kölcsönzésre és bérbe adásra felkínált termék csak a hatályos magyar jogszabályok értelmében forgalomba hozható termék lehet.

Amennyiben a hirdetés tárgyaként megjelölt termék vagy szolgáltatás a mindenkor hatályos jogszabályok szerint engedéllyel, bejelentéssel, vagy egyéb, jogszabályban meghatározott feltétellel kölcsönözhető, adható bérbe, forgalmazható, hirdethető vagy ruházható át, a Felhasználó a hirdetés feltöltésével kijelenti és szavatolja, hogy ezekkel rendelkezik, így különösen a jogszerű hirdetéshez és kölcsönzéshez, átruházáshoz vagy forgalmazásához szükséges jogi követelmények és feltételek fennállnak, a hirdetés közzététele és annak teljesítése jogszabályba nem ütközik, harmadik fél jogát nem sérti. A Felhasználó köteles a termékleírásban szerepeltetni a fontosabb adatokat, magyar nyelvű termékleírást, a jogszabályokban meghatározott egyéb információkat. Engedélyköteles termék esetén a Felhasználó köteles a termékleírásban feltüntetni, hogy ilyen engedély birtokában van és a termék kölcsönzése vagy bérbe adása nem ütközik jogszabályba, hatósági rendelkezésbe.

Előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség-tanúsítási kötelezettség alá tartozó termék vagy szolgáltatás hirdetésekor a hirdetésben megjelenő termékleírásban a Felhasználó köteles nyilatkozni arról, hogy a vizsgálatot elvégezték és az érintett termék vagy szolgáltatás ,kölcsönözhető, forgalomba hozható.

Szerzői jogvédelem alatt álló termékek termékleírásban nyilatkozni szükséges arra vonatkozóan, hogy a termék eredeti, nem másolt, illetve a termék felhasználási, kölcsönzési illetve bérbeadási jogával a Felhasználó rendelkezik.

Egy termék vagy szolgáltatás csak egy kategóriában és egy időben csak egyszer hirdethető.
Egy termékhez vagy szolgáltatáshoz egy hirdetésen belül csak 1 város és 1 régió/megye adat társítható.
A hirdetésben szereplő linkeknek a hirdetett termékre vagy szolgáltatásra kell vonatkozniuk.

Tilos másik aukciós vagy hirdetési oldalra mutató linket elhelyezni a hirdetésben.
A hirdetésben szereplő képeknek a hirdetett termékre vagy szolgáltatásra kell vonatkozniuk. Pecséttel, más hirdetési oldalak emblémájával, nevével, vízjelével ellátott képek nem csatolhatók a hirdetéshez. A Társaság jogosult a képet logójával ellátni. Más hirdetők képeit beleegyezésük nélkül tilos használni. Minden képet, beleértve az internetről letöltött katalógusképeket csak abban az esetben lehet használni, ha maga a hirdető rendelkezik a szerzői jogokkal.
Bármely, a fenti feltételektől eltérően feladott hirdetés a Szabályzat megsértésének minősül és a Felhasználó külön értesítése nélkül egyoldalúan és indoklás nélkül törölhető vagy módosítható.

4. A Szolgáltatás megszüntetése és megtagadása

A Társaság jogosult a Weblapra feltöltött hirdetést egyoldalúan és indokolás nélkül eltávolítani, végső soron a Felhasználó fiókját törölni, amennyiben a Weboldalra feltöltött tartalom a jelen Szabályzatba vagy a 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) rendelkezéseibe ütközik és erről megfelelő formában bejelentést kap.

A Weboldalra tilos minden olyan tartalom, hirdetés feltöltése, amely:
-jogszabályba ütközik, vagy jogellenes tevékenységet hirdet;
-bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg;
-jóerkölcsbe ütközik vagy sérti az általános etikai normákat;
-jogellenes, vagy jogellenes magatartással kapcsolatos, vagy jóerkölcsbe ütköző cselekményre hív fel vagy arra buzdít;
-mások jogát vagy jogos érdekét sérti;
-megtévesztő vagy hamis információt tartalmaz;
-a Társaság azt az általa képviselt etikai és erkölcsi alapelvekkel ellentétesnek tartja;
vagy a fentiek bármelyikének gyanúja felmerülhet.

5. Felelősség

A Felhasználó által a Weblapon közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség, a Társaság ezen tartalmakért nem felel és semmilyen felelősséget nem vállal. A Felhasználó köteles a Szolgáltatást jogszerűen és a mindenkor hatályos jogszabályok, továbbá a jelen Szabályzat rendelkezéseinek betartásával használni.

A Felhasználó a Szolgáltatások használatának megkezdésével tudomásul veszi, hogy Weblapra általa feltöltött információk, anyagok, szövegek, képek és adatok tartalmáért és jogszerűségéért korlátlan felelősséggel tartozik. A Társaság kizárja a felelősségét minden abból eredő kárért, ha törölte a Felhasználó jelen Szabályzat rendelkezéseibe ütköző magatartása vagy bármely jogszabály megsértése miatt a Felhasználó által a Weblapra feltöltött bármilyen tartalmat, vagy megakadályozta további Szabályzatba ütköző tevékenységét, vagy törölte a Felhasználó regisztrációját.
A Társaságnak jogában áll egyoldalúan, indoklás nélkül bármelyik Felhasználót, Felhasználói regisztrációt és bármilyen feltöltött tartalmat törölni. Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy ezzel kapcsolatban, vagy ezzel összefüggésben a Társasággal szemben semmilyen igényt nem támaszt, a Társaság ezzel kapcsolatban minden kártérítési felelősséget kizár.

A Társaság nem felelős a Felhasználóknak a Weboldal használatával terjedő vagy elérhetővé váló káros tartalmak, így vírusok, férgek okozta károk és egyéb veszteségek vonatkozásában. A Társaság nem felelős továbbá a Felhasználók által megadott adatok hiányosságáért, vagy a hibásan megadott adatokból eredő bármilyen felmerülő hátrányért.

A Társaság nem avatkozik bele a Felhasználók közti jogvitákba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó köteles mentesíteni a Társaságot mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítés alól. A Társaság nem vállal felelősséget a Felhasználók által a Weblapra feltöltött felhívásokkal, ajánlatokkal, továbbá az ezek alapján létrejövő szerződésekkel kapcsolatban, így különösen a termékek minőségéért, biztonságáért, jogszabályi megfelelőségéért és a Felhasználó teljesítéséért. Az kölcsönzött és bérbe adott termékek kiszállítása, átadása és a pénzügyi teljesítés a Társaságtól függetlenül, a Felhasználók megállapodásának megfelelően zajlik le.

Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Társasággal szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Társaság által megkövetelt intézkedést megtenni és a Társaságnak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely a Társaságot a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri, továbbá köteles a Társaság helyett közvetlenül helytállni ilyen igény vonatkozásában.

A Felhasználó kijelenti, hogy a Szolgáltatást a jelen Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően veszi igénybe, a Szolgáltatás igénybevétele során megadott adatai a valóságnak megfelelnek. A Társaság kizárja felelősségét a Szolgáltatás igénybevétele során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért.

A Felhasználó vállalja, hogy minden, a Társaság által megkövetelt intézkedést megtesz a Társaság jó hírnevének megóvása érdekében.

6. Szerzői jogok

A Szolgáltatás bármely eleme és annak egésze, továbbá a Weblapon a Társaság által elérhetővé tett minden tartalom, beleértve a Felhasználók által feltöltött tartalom is, szerzői jogi védelem alatt áll.

A Felhasználó a Szolgáltatás megrendelésével egyben hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság a Felhasználó által szolgáltatott, szerzői jogvédelem alatt álló elemeket (így különösen a hirdetés szövegét, a csatolt képeket) a Társaság ellenérték fizetése nélkül, a Szolgáltatások nyújtásához szükséges és hasznos mértékben és körben felhasználja, beleértve a másolás, többszörözés, tárolás, közzététel illetve a szükséges mértékű átdolgozás jogát is időbeli és földrajzi korlátozás nélkül. A felhasználási jog kizárólagos, a Társaság jogosult azt továbbadni harmadik személy részére. A Felhasználó az előbbiekre való tekintettel csak az általa készített, vagy olyan egyéb anyagokat adhat át, amely kapcsán a kizárólagos felhasználási jogokkal rendelkezik.

A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét megillető jogok, továbbá a fentiek szerint megszerzett felhasználási jog jogosultja a Társaság. A Weboldal bármely elemének másolása, módosítása vagy újbóli közzététele – a Társaság kifejezetten erre irányuló felhasználási engedélye nélkül – tilos. A szerzői jog tárgya nem használható fel és nem hasznosítható a Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül, így különösen tilos a Weblap egészét, bármely részét sokszorosítani, másolni, újraközölni, terjeszteni, kivéve, ha a Társaság egyértelműen és kifejezetten ehhez külön hozzájárul. A Társaság a Weblap tartalmának bármely részét vagy egészét bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja vagy visszavonhatja.

A Felhasználó által a Weblapra feltöltött hirdetésekkel megvalósított bármely szerzői jogi vagy adatvédelmi rendelkezésekbe ütköző visszaélésért a Felhasználó felelős.

7.Adatvédelem

Minden, a Felhasználók által megadott, átadott vagy feltöltött adat nyilvános adatként kerül kezelésre, ezért Felhasználó csak olyan adatokat adhat/adjon meg, amelyekkel kapcsolatban az ilyen kategóriájú adatkezelést elfogadja.

Az adatgyűjtés és adatkezelés személyhez köthető kizárólagos célja az ügyfélkapcsolatban állók elérésének biztosítása, időtartama a regisztrációtól a regisztráció/felhasználói fiók megszűnéséig tart. Az adatok felvétele közvetlenül az érintettektől történik,kötelező elemei a felhasználói név,email cím,telefonszám. Ezen elemek mindegyike megjelenik a feladott hirdetések nyilvános adatai között is, ahol bármely 3. fél korlátozás nélkül megtekintheti.

Felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy a feltöltött adatokat – beleértve a személyes adatait is -a Társaság a nyilvános adatokra vonatkozó szabályok szerint kezelje.
Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az összes általa megadott adat nyilvános adatnak megfelelően kerül kezelésre.

A Társaság az adatkezelője minden olyan adatnak, amely személyes adatnak minősül és a Weblap látogatása, használata, továbbá a Weblapon elérhető bármely Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználók részéről átadásra, feltöltésre kerül. Személyes adatnak minősül minden adat, amely meghatározott, tehát azonosított vagy azonosítható természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható.

A jelen Szabályzat a Felhasználók által a Weblap megfelelő használatához szükségesen a Társaság rendelkezésre bocsátott személyes adatokra vonatkoznak. Amennyiben valamely Felhasználó önszántából bármely személyes adatát nyilvánosságra hozza, az ilyen közzétételre az Adatvédelmi szabályzat nem terjed ki.
Minden adat, amelyet Felhasználó a regisztráció során, a Weblap látogatása során vagy a Weblap használata során megad, átad vagy feltölt, önszántából nyilvánosságra hozott adatnak minősül. Ennek megfelelően ezen adatok mindegyike a nyilvánosság számára elérhető, illetve elérhetővé válhat vagy elérhetővé tehető.

A Weblapon elérhető Szolgáltatások használatához szükséges adatok megadásáról a Felhasználók a jelen Adatvédelmi szabályzat elolvasása és értelmezése után maguk döntenek, azok megadása önkéntes, azonban bizonyos esetekben az adatok megadása nélkül a Felhasználó nem tudja az adat megadásához kötött Szolgáltatást igénybe venni, illetve a Weblap valamennyi funkcióját használni.

A Weblap böngészésének, megfelelő használatának, valamint az egyes Szolgáltatások igénybevételének az a feltétele, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a jelen Szabályzatban foglalt feltételeket a Felhasználó elfogadja. A Weblap látogatásával, továbbá bizonyos adatkezelések esetén a Weblap Szolgáltatásának igénybevételével, illetve a Weblapra feltöltött hirdetésre való jelentkezéssel, a felhasználói fiók létrehozása és hirdetésfeladás során a Felhasználói Szabályzat elfogadásával (ez utóbbi esetben az elfogadási folyamat részeként) a Felhasználó elismeri, hogy a jelen Adatkezelési szabályzatot megismerte és annak rendelkezéseit elfogadta, továbbá a Felhasználó kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak a jelen Adatkezelési szabályzatban meghatározott célokra és feltételekkel történő felhasználásához és kezeléséhez.
A Weboldal egyes részeinek letöltésekor automatikusan, bizonyos esetben az Ön személyes adatait tartalmazó adatfileokat helyezünk el az Ön számítógépén (‘cookie’). Ennek megtörténtéről Ön az Üzemeltetőtől nem kap további értesítést. Az adatfileok a Weboldal egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, látogatásai alkalmával a korábbi adatfileok az Társasághoz kerülnek. Az adatfileokkal kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhat, ennek pontos módjáról böngészőjének útmutatója igazítja el.

A Weboldalra való belépéssel számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak IP címéről naplófile készül. Az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, a Társaság kizárólag a Weboldal fejlesztése érdekében használja fel őket.

A személyes adatokat, függetlenül attól, hogy Ön hozzájárult azok nyilvánossá tételéhez, felhasználási céljuk megszűnése esetén, vagy az Ön kérelmére a Társaság megsemmisíti.

A Weboldalon az AdSense hirdetési rendszer keretében reklámokat jeleníthetünk meg. A rendszer személyes adatokat gyűjt a hirdetésre kattintó felhasználókról, a célból, hogy ne zavaró, hanem az Ön érdeklődésének megfelelő reklámok jelenjenek meg az oldalon. Ezen adatok köréről, illetve felhasználási módjáról a Google Adatvédelmi irányelvei (https://www.google.com/policies/technologies/ads/) adnak bővebb tájékoztatást.

A Weboldalon esetlegesen hirdető egyes külső hirdető cégek ún. “DART cookie”-kat használnak hirdetések megjelenítésére. A “DART cookie” lehetővé teszi, hogy a felhasználók számára a hirdetések látogatásaik alapján kerüljenek megjelenítésre. Ezek a külső cégek tehát felhasználhatnak egyes adatokat az Ön Weboldalunkon tett látogatásáról, annak érdekében, hogy az Ön érdeklődésének megfelelő hirdetéseket biztosíthassanak (nem használhatják fel azonban az Ön nevét, e-mail címét vagy telefonszámát). A felhasználók kikapcsolhatják a DART cookie használatát a hirdetésekre és tartalmi hálózatra vonatkozó Google adatvédelmi irányelvek( https://www.google.com/policies/technologies/ads/ )felkeresésével.

A Weboldal használata során a Társaság ,illetve egyes külső szolgáltatók (például Google Analytics)különböző további adatokat gyűjt a látogatókról, illetve Felhasználókról, így különösen a Felhasználók IP címe és forgalmi aktivitásuk adatai kerülnek rögzítésre a Társaság és egyes külső szolgáltatók által, annak érdekében is, hogy a Weblap látogatottsága számszerűsíthető legyen, és az esetlegesen felmerülő hibákat és a Társaság azonosíthass, de ezen adatokat a Társaság nem kapcsolja össze a Felhasználó azonosító adataival, és ezen adatok továbbítására csak anonimizált – vagyis személyes adatnak nem minősülő – formában kerül sor.

A Szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan, amennyiben a Felhasználók az egymással való kapcsolatfelvételre a Társaság által üzemeltetett üzenetküldő rendszert alkalmazzák, annak használatával hozzájárulásukat adják az üzenetküldő rendszeren történő üzeneteik Társaság által történő rögzítéséhez, kezeléséhez és esetleges ellenőrzéséhez. A Társaság a hirdetésekre történő jelentkezést jogosult, de nem köteles ellenőrizni. Az adatkezelés célja a Felhasználók közötti kommunikáció ellenőrzése, visszaélések megakadályozása, a Felhasználói Szabályzat szerinti működés ellenőrzése.

8. Egyéb
Weblapon található felhasználói és hirdetői ajánlatok, hirdetések, tájékoztatók tartalma tekintetében az Társaság minden felelősséget kizár. Társaság fenntartja a jogot a hozzászólások ill. felhasználók által beküldött bármilyen tartalom előzetes értesítés, figyelmeztetés és indokolás nélküli törlésére.
Társaság fenntartja a jogot felhasználók kitiltására, a regisztráció és felhasználói fiók előzetes értesítés és indokolás nélküli megszüntetésére.
Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében az Üzemeltető minden kártérítési felelősséget kizár.

9. Záró rendelkezések

Amennyiben nem ért egyet a fentiekkel, kérjük, ne használja a Weblapot.

A Társaság fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat egyoldalú megváltoztatására. A Szabályzat aktuális változata a Weboldal megfelelő menüpontjában mindenkor elérhető.

A Társaság kapcsolati elérhetősége: info@kolcsonzesberles.hu